Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejdůležitějším vodním tokem, který protéká Mikulovicemi, je řeka Bělá, kolem které se rozkládá převážná část zástavby obce. Jedná se o okrajový přítok Odry, do níž se vlévá na území Polska prostřednictvím Kladské Nisy, do které Bělá ústí po třiceti kilometrech za hranicemi ČR. Bělá pramení u obce Bělá pod pradědem v Hrubém Jeseníku, v nadmořské výšce 870 m a délka toku od pramenu po hranice ČR činí 32,8 km.

Koryto Bělé je v současnosti mnohem stabilnější, než u srovnatelně velkých toků v povodí Odry. Je tomu tak z důvodu zhušťující se zástavby v okolí řeky na pomezí 19. a 20. století, kdy se zde také začalo s hydroenergetickým využitím vody v průmyslových podnicích. Koryto bylo proto mnohokrát upravováno výstavbou jezů na spodní části toku nebo např. hrazením bystřin ve vyšších polohách. Na území města Jeseník byla Bělá kompletně upravena opěrnými zdmi a kamennou dlažbou již v roce 1928 a postupně se takto upravovaly úseky ve všech obcích na toku. V osmdesátých letech 20. století bylo zregulováno již 90 % délky toku.

Téměř veškeré opevňovací prvky byly zničeny při povodni v roce 1997, kdy se Bělou prohnala více než stoletá voda. Přibližně deset let poté se zde tok upravoval do dnešní podoby, ve které nacházíme pouze 2,1 km toku ponechané v přirozeném stavu. Město Jeseník je zkapacitněním koryta chráněno před padesátiletou vodou, přičemž ostatní obce mají rozptýlenější zástavbu a ochranu většinou před dvacetiletou vodou. Při stoleté vodě dojde k rozlití z koryta i na několika místech v Mikulovicích.

V dnešní době je také na Bělé zřetelný fenomén malých vodních elektráren, které se nachází na třinácti ze čtrnácti zde vybudovaných jezích. Na území Mikulovic se nachází čtyři vodní elektrárny. Na Bělé se nenachází žádná údolní nádrž, a v okolí toku existuje pouze velice malý počet rybníků. Využívání vody je tak vázáno na samotný tok, jehož kvalita je klasifikována II. třidou jakosti - tudíž jako mírně znečištěná voda.

Bělá má také mnoho přítoků, a to většinou v podobě různých potoků a říček. Pro Mikulovice je nejdůležitější řeka Olešnice, která pramení u obce Heřmanovice a vlévá se do Bělé v zastavěné části Mikulovic.

Průběh toku Bělá
Průběh toku Bělá (převzato: Povodí Odry, s.p.)

Základní charakteristiky průtoku vodního toku Bělá

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Jeseník  18 -- 15,6 26,90 47,50 67,80 92,30 132 168
Hlásný profil kat. A Mikulovice 5 3,92 30,9 -- 88,3 122 -- 219 270

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Mikulovice je ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Bělá. Na území obce se nachází hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ. » Pro včasné varování je ovšem vhodnější využít hlásných profilů umístěných dále proti proudu toku, a to v Písečné, České Vsi, Jeseníku a Bělé pod Pradědem. » Tyto hladinoměrné stanice jsou spravovány podnikem Povodí Odry, s.p. nebo samotnými obcemi.
V rámci protipovodňových opatření bude vybudován i hlásný profil na vodním toku Olešnice. Bude se jednat o automatický hladinoměr nainstalovaný na most vedoucí přes řeku.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Mikulovice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.