Charakteristika zájmového území

Obec Mikulovice se nachází v pohraniční oblasti ČR, na severním okraji CHKO Jeseníky. Spadá do Olomouckého kraje a ORP Jeseník. Jedná se o sudetskou oblast, ve které dříve převažovalo německé obyvatelstvo, které bylo po druhé světové válce vystěhováno. V dnešní době zde žije 2 563 obyvatel (k 1.1.2018) a katastrální výměra obce činí 3 330,1 ha. V minulosti byla obec významná pro vojenské účely (sklad munice, zajatecký tábor), ovšem dnes slouží jako důležitá dopravní tepna směrem do Polska a jako turistický výchozí bod pro výlety po Jeseníkách nebo do Polska.

 

Území obce Mikulovice

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 3 330, ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (45,4 %). Zemědělská půda (46,8 %) je tvořena ornou půdou (29,4 %), trvalými travními porosty (14,6 %), zahradami a ovocnými sady (2,8 %). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plochy (7,4 %), zastavěné plochy a nádvoří (1,5 %) a vodní plochy (1,3 %).

Využití pozemků (dle ČSÚ k 1.1.2018)

Druh pozemku Zastoupení Plocha
Zemědělská půda ZP celkem 46,8 % 1475 ha
Orná půda 29,4 % 896,2 ha
Zahrady a ovocné sady 2,8 % 93,6 ha
Trvalé travní porosty 14,6 % 485,2 ha
Lesní půda 45,4 % 1512,9 ha
Zastavěné plochy 1,5 % 49,5 ha
Vodní plochy 1,3 % 44,7 ha
Ostatní plochy 7,4 % 245,2 ha
Celková výměra k. ú. 100 % 3 330,1 ha

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec Mikulovice se nachází v údolí řeky Bělá a v jeho přilehlém svažitém terénu. Jedná se o oblast, na kterou v pleistocenním období dosahoval při maximálním rozsahu kontinentální ledovec, proto zde z geologického hlediska nacházíme spraše, písky, štěrky a kamenité sedimenty, které doplňují mocné uloženiny nivních sedimentů. V jižním výběžku katastrálního území obce nacházíme ve vrchovinném terénu ortoruly a ruly silezika (staré a odolné metamorfované horniny).

Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje od 300 do 500 m. Z geomorfologického hlediska se nachází v Krkonošskojesenické soustavě, v Jesenické podsoustavě a v celku Zlatohorská vrchovina. Konkrétní geomorfologický podcelek okolí obce má název Bělská pahorkatina a Supíkovická pahorkatina. Nejvýše položeným bodem katastru je vrch Bílé skály (922 m n. m.), který se nachází v zalesněné vrchovině na nejjižnějším okraji katastru obce.

Z hlediska složení půd je zde velice široká plocha fluvizemě v okolí toku Bělá, na kterou navazují přavažující pseudogleje (střídavě převlhčené půdy). Z těchto důvodů se v katastru obce nachází poměrně velké množství svahů náchylných k erozi a svahů rizikových při přívalových srážkách (hrozí zde splach vody a půdy ze svahu). Ve vyšších polohách jsou proto udržovány trvalé travní a lesní porosty.

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace náleží obec Mikulovice do tří klimatických podoblastí. Jedná se o mírně teplé podoblasti MT9 a MT7, ve kterých se nachází převážně intravilán obce. Ve vrchovině na jihu území, v okolí Bílé skály, již ovšem území spadá do chladné podoblasti CH7. 

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT9 a MT7, a chladné podoblasti CH7

Charakteristika
MT9 MT7 CH7
Počet letních dnů 40 - 50 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 30 - 40 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 16 - 17 15 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 150 60 - 80 100 - 120