Charakteristika zájmového území

Obec Mikulovice se nachází v pohraniční oblasti ČR, na severním okraji CHKO Jeseníky. Jedná se o sudetskou oblast, ve které dříve převažovalo německé obyvatelstvo, které bylo po druhé světové válce vystěhováno. V dnešní době zde žije cca 2 625 obyvatel (k 1. 1. 2016). V minulosti byla obec významná pro vojenské účely (sklad munice, zajatecký tábor), ovšem dnes slouží jako důležitá dopravní tepna směrem do Polska a jako turistický výchozí bod pro výlety po Jeseníkách nebo do Polska.

Základní mapa Mikulovice u Jeseníku

Mikulovice u Jeseníku na základní mapě

Obec Mikulovice se nachází v údolí řeky Bělá a v jeho přilehlém svažitém terénu. Jedná se o oblast, na kterou v pleistocenním období dosahoval při maximálním rozsahu kontinentální ledovec, proto zde z geologického hlediska nacházíme spraše, písky, štěrky a kamenité sedimenty, které doplňují mocné uloženiny nivních sedimentů. V jižním výběžku katastrálního území obce nacházíme ve vrchovinném terénu ortoruly a ruly silezika (staré a odolné metamorfované horniny).

Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje od 300 do 500 m n. m., Z geomorfologického hlediska se nachází v Krkonošskojesenické soustavě, v Jesenické podsoustavě a v celku Zlatohorská vrchovina. Konkrétní geomorfologický podcelek okolí obce má název Bělská pahorkatina a Supíkovická pahorkatina. Nejvýše položeným bodem katastru je vrch Bílé skály (922 m n. m.), který se nachází v zalesněné vrchovině na nejjižnějším okraji katastru obce.

Z hlediska složení půd je zde velice široká plocha fluvizemě v okolí toku Bělá, na kterou navazují přavažující pseudogleje (střídavě převlhčené půdy). Z těchto důvodů se v katastru obce nachází poměrně velké množství svahů náchylných k erozi a svahů rizikových při přívalových srážkách (hrozí zde splach vody a půdy ze svahu). Ve vyšších polohách jsou proto udržovány trvalé travní a lesní porosty. Orná půda je na těchto svazích zastoupena pouze cca 30 %.

Využití pozemků

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 44,4
Orná půda 29,4 %
Zahrady a ovocné sady 2,9 %
Trvalé travní porosty 12,1 %
Lesní půda 45,4 %
Zastavěné plochy 1,5 %
Vodní plochy 1,4 %
Ostatní plochy 7,4 %
Celková výměra k. ú. 3 330 ha

Podle Quittovy klimatické klasifikace náleží obec Mikulovice do tří klimatických podoblastí. Jedná se o mírně teplé podoblasti MT9 a MT7, ve kterých se nachází převážně intravilán obce. Ve vrchovině na jihu území, v okolí Bílé skály, již ovšem území spadá do chladné podoblasti CH7. 

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT9 a MT7, a chladné podoblasti CH7

Charakteristika
MT9 MT7 CH7
Počet letních dnů 40 - 50 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 30 - 40 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 16 - 17 15 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 150 60 - 80 100 - 120