Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Na území obce Klopotovice se nenachází žádný obytný objekt ohrožený zvýšenými průtoky Blaty či přívalovými povodněmi.

V záplavovém území toku Blaty se na území obce Klopotovice nachází pouze čistírna odpadních vod. »
Ohrožené objekty na území obce Klopotovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Tímto objektem je čistírna odpadních vod umístěná při toku Blata.
Ohrožující objekty na území obce Klopotovice
Kontaminovaná místa na území obce Klopotovice
 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Klopotovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Klopotovice u předsedy povodňové komise obce.