Charakteristika zájmového území

Obec Klopotovice leží v Olomouckém kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Prostějov. Obec je vzdálena od Prostějova 12 km východně, od Přerova 17 km západně a od Olomouce 20 km na jih. 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 266 obyvatel. Obec je tvořena pouze jedním katastrálním územím (KÚ Klopotovice) a jednou částí obce (Klopotovice). Území obce Klopotovice leží na rovinaté Hané, nadmořská výška se pohybuje mezi 190 a 215 m n. m. Celková plocha katastrálního území má rozlohu 533 ha.

Využití pozemků v obci Klopotovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 443.6 ha 83.2 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 6.2 ha 1.2 %
Sady 0.7 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 34.5 ha 6.5 %
Lesní půda 11.8 ha 2.2 %
Vodní plochy 3.4 ha 0.6 %
Zastavěná plochy 6.3 ha 1.2 %
Ostatní plochy 26.7 ha 5 %
Celková výměra k. ú. 533.2 ha 100 %

Katastrální území obce Klopotovice

 

Obec Klopotovice patří mezi menší obce ve správním obvodu ORP Prostějov. Ke dni 1. 1. 2018 žilo v obci 268 obyvatel. V obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení, školské zařízení ani zařízení sociálních služeb. Nejbližší nemocnice jsou v Prostějově a v Olomouci (FN Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc). Výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby se nachází v Prostějově, v Olomouci se navíc nachází heliport letecké záchranné služby Olomouckého kraje. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů.

Silniční síť na území obce je tvořena pouze silnicemi III. tříd, které obec Klopotovice propojují se sousední obcí Biskupice a se silnicemi II. třídy č. 435 (Tovačov - Olomouc) a č. 434 (Bedihošť - Přerov - Lipník nad Bečvou), která částečně tvoří jižní hranici katastrálního území. Na území obce není žádná železniční trať.

DMTR

Digitální model reliéfu katastrálního území obce Klopotovice

Geomorfologicky území obce leží v Hornomoravském úvalu, v podcelku Prostějovská pahorkatina a zasahuje do dvou geomorfologických okrsků: Blatská niva a Křelovská pahorkatina. Geologické podloží je tvořeno terciérními a kvartérními horninami (písky, jíly, štěrky). Z klimatického hlediska správní území náleží do teplé oblasti.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50