Charakteristika zájmového území

Obec Klopotovice leží v Olomouckém kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Prostějov. Obec je vzdálena od Prostějova 12 km východně, od Přerova 17 km západně a od Olomouce 20 km na jih. Dle ČSÚ bylo k 1. 1. 2021 v obci evidováno 284 obyvatel. Obec je tvořena pouze jedním katastrálním územím (KÚ Klopotovice) a jednou částí obce (Klopotovice). Území obce Klopotovice leží na rovinaté Hané, nadmořská výška se pohybuje mezi 190 a 215 m. Celková plocha katastrálního území má rozlohu 533,1 ha.

V obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení, školské zařízení ani zařízení sociálních služeb. Nejbližší nemocnice jsou v Prostějově a v Olomouci (FN OlomoucVojenská nemocnice Olomouc). Výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby se nachází v Prostějově, v Olomouci se navíc nachází heliport letecké záchranné služby Olomouckého kraje. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů.

Silniční síť na území obce je tvořena pouze silnicemi III. tříd, které obec Klopotovice propojují se sousední obcí Biskupice a se silnicemi II. třídy č. 435 (Tovačov - Olomouc) a č. 434 (Bedihošť - Přerov - Lipník nad Bečvou), která částečně tvoří jižní hranici katastrálního území. Na území obce není žádná železniční trať.


Území obce Klopotovice

 

DMTR

Digitální model reliéfu katastrálního území obce Klopotovice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky území obce leží v Hornomoravském úvalu, v podcelku Prostějovská pahorkatina a zasahuje do dvou geomorfologických okrsků: Blatská niva a Křelovská pahorkatina.

Geologické podloží je tvořeno terciérními a kvartérními horninami (písky, jíly, štěrky).

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 533,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (443,5 ha). Zemědělská půda je dále tvořena trvalými travními porosty (34,5 ha), zahradami (6,1 ha) a ovocnými sady (0,7 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (26,8 ha), lesní plochy (11,8 ha) a zastavěné plochy (6,3 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 3,4 ha.

Využití pozemků v obci Klopotovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 443,5 ha 83,2 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 6,1 ha 1,2 %
Sady 0,7 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 34,5 ha 6,5 %
Lesní půda 11,8 ha 2,2 %
Vodní plochy 3,4 ha 0,6 %
Zastavěné plochy 6,3 ha 1,2 %
Ostatní plochy 26,8 ha 5,0 %
Celková výměra k. ú. 533,1 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Klopotovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T2. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50