Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Klopotovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Klopotovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Územím obce protéká vodní tok Blata, v katastrálním území obce se nachází jeho část mezi 7, 605 – 9, 936 ř. km. Vodní tok Blata pramení 20 km na severovýchod od obce Klopotovice u obce Vilémov a je pravostranným přítokem řeky Moravy v obci Lobodice. Nejvýznamnějším přítokem je vodní tok Šumice v Těšeticích. Blata byla v minulosti silně regulována, koryto vodního toku je napřímeno v intenzivně zemědělsky využívané oblasti od obce Senička dále po toku. Rovněž v průběhu 19. a 20. století vznikly na Blatě náhony a zavlažovací a odvodňovací kanály. Území okolo říčky Blaty je tvořeno ornou půdou, na březích jsou břehové porosty. Dlouhodobý úhrn srážek v povodí činí 553 mm.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Blata

Místo profilu ř. km Q[m3/s] N-leté průtoky [m3/s]
2 10  20  50  100
Hlásný profil kat. B Klopotovice, Blata 8.13   0,452 3,5   --   6,3   9,3   --   24,7  37  

 

Dále se na území obce nachází tok Splavská, který pramení nedaleko hranic území obce. Tok je veden napřímeným korytem ve východní části obce a je obklopen ornou půdou. Splavská se na území města Tovačov vlévá do řeky Moravy. Na severní hranici k. ú. obce se pak nachází bezejmenný přítok Blaty (hlavní odvodňovací zařízení).

Vodní toky na území obce Klopotovice

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Klopotovice

Přehled vodních děl na území obce Klopotovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Klopotovice se nenacházejí žádná vodní díla, která by ovlivňovala povodňové situace v obci.