Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán obce Klopotovice, účastní se jich vybraní členové povodňové komise, ke spolupráci bude také přizván správce vodního toku – Povodí Moravy, s. p. Zjišťuje se, zda na vodních tocích a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:

  • před obdobím jarního tání (zpravidla únor, březen)
  • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou vyšší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se výška hladiny vodního toku Blata a případně dalších vodních toků a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

  • vodního toku Blata v okolí mostu u ČOV a případně dalších známých kritických míst a oblastí, zejména na soutocích s přítoky (kontrola funkčnosti zpětných klapek)
  • vodního toku Splavská v okolí silničního mostu

Výsledek povodňové prohlídky:

  • zpracování zápisů, případně pořízení další dokumentace (foto, video)
  • přijetí patřičných opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně).
  • Možnost povodňového orgánu na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím.
  • Přijetí dalších opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů.